Guía para el Acceso a Derechos y la Integración de Mujeres Refugiadas Haitianas en México

Nueva publicación

(An kreyòl ayisyen anba a / In English below)

Las mujeres refugiadas haitianas son uno de los grupos que se enfrentan a mayores situaciones de discriminación. La interseccionalidad que atraviesan las colocan en una posición aún más vulnerable y con mayores barreras para el acceso pleno a sus derechos.

Gracias a la colaboración con ONU Mujeres México, desde Asylum Access México presentamos la “Guía para el Acceso a Derechos y la Integración de Mujeres Refugiadas Haitianas en México” un documento en creole que contiene información sobre: el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado en México, trabajar en México, acceso a educación, control prenatal, prevención de la violencia sexual y basada en género, entre otros temas.

Si eres una persona haitiana refugiada o solicitante de asilo, o si brindas atención a esta población, te invitamos a consultar estos documentos:

 1. Gid pou aksè dwa yo ak entregrasyon pou fanm refijye ayisyèn yo nan Meksik: Cuadernillo en creole con información detallada sobre derechos y cómo acceder a ellos. Descárgalo para que puedas acceder a los audios y escuchar las principales secciones.
 2. Guía para el acceso a derechos y la integración de personas refugiadas en México: Documento de apoyo –en español– para guiar la lectura del cuadernillo.
 3. Gid pou fanm refijye ayisyèn nan Meksik: Folleto en creole con información resumida del cuadernillo.
 4. Guía para mujeres haitianas refugiadas en México: Documento de apoyo –en español– para guiar la lectura del folleto.

Fanm ayisyen refijye yo se youn nan gwoup ki fè fas ak anpil gwo sitiyasyon diskriminasyon. Sitiyasyon yo travèse mete yo nan yon pozisyon ki pi vilnerab toujou epi ak gwo baryè pou aksè konplè ak dwa yo.

Gras ak kolaborasyon ONU FANM Mexico, soti nan Asylum Access Mexico nou prezante “Gid pou aksè dwa yo ak antregrasyon pou fanm refijye ayisyèn yo nan Meksik”; yon dokiman an kreyòl ki gen enfòmasyon sou: pwosesis pou rekonèt estati refijye nan peyi Meksik, travay nan Meksik, aksè ak edikasyon, kontwòl prenatal, prevansyon vyolans seksyèl ki baze sou sèks, ak lòt sijè yo.

Si w se yon refijye ayisyen oswa moun kap chèche azil, oswa si wap bay popilasyon sa a swen, nou envite w konsilte dokiman sa yo ki an kreyòl:

 1. Gid pou aksè dwa yo ak entregrasyon pou fanm refijye ayisyèn yo nan Meksik: Ti liv an kreyòl ak enfòmasyon detaye sou dwa yo ak fason pou jwenn yo. Li gen lyen ak mesaj vokal pou ka koute seksyon prensipal yo.
 2. Guía para el acceso a derechos y la integración de personas refugiadas en México: Dokiman sipò –an panyòl– pou gide lekti ti liv la.
 3. Gid pou fanm refijye ayisyèn nan Meksik: Bwochi an Kreyòl ak enfòmasyon rezime nan ti liv la.
 4. Guía para mujeres haitianas refugiadas en México: Dokiman sipò –an panyòl– pou gide lekti ti liv la.

Haitian refugee women are one of the groups facing the greatest discrimination. The intersectionality they experience places them in an even more vulnerable position and with greater barriers to full access to their rights.

Thanks to the collaboration with UN Women Mexico, Asylum Access Mexico presents the Guide for Access to Rights and Integration of Haitian Refugee Women in Mexico a document in Haitian Creole that contains information on the procedure for the recognition of refugee status in Mexico, working in Mexico, access to education, prenatal care, prevention of sexual and gender-based violence, among other topics.

If you are a Haitian refugee or person seeking asylum, or if you provide care to this population, we invite you to consult these documents:

 1. Gid pou aksè dwa yo ak entregrasyon pou fanm refijye ayisyèn yo nan Meksik: Haitian Creole booklet with detailed information on rights and how to access them. Download it so you can access the audios and listen to the main sections.
 2. Guía para el acceso a derechos y la integración de personas refugiadas en México: Support document -in Spanish- to guide the reading of the booklet.
 3. Gid pou fanm refijye ayisyèn nan Meksik: Brochure in Haitian Creole with summary information of the booklet.
 4. Guía para mujeres haitianas refugiadas en México: Supporting document -in Spanish- to guide the reading of the brochure.