Overcome COVID-19 together

In the midst-year of 2021, the COVID-19 situation in Thailand was at its peak and heavily impacted people’s everyday lives. Rashi, her daughters, and their community members were bound to stay at home with the limited choices of relaxing activities, and their mental well-being was filled with fear, loneliness, and anxiety.

The video will show the challenges they face and how they overcame the stress during the COVID-19 with the support of the AAT’s activity “Mental Well-being and Mindfulness” virtual training.

ช่วงกลางปี 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับการระบาดครั้งรุนแรงของ โควิด19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของผู้คน ราชิ ลูกสาวของเธอ และ สมาชิกในชุมชนก็เช่นกัน เธอต้องอยู่กับบ้าน ออกไปไหนไม่ได้ และทางเลือกที่มีอย่างจำกัดในการผ่อนคลาย รวมไปถึงส่งผลให้สภาวะจิตใจของเธอเต็มไปด้วยความกลัว ความเหงา และ ความวิตกกังวล

วีดีโอนี้นำเสนอเรื่องราวของ ราชิและครอบครัว ว่าเขาต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้าง และสามารถก้าวข้ามผ่านความเครียดในช่วงการระบาดครั้งใหญ่ของโควิดได้อย่างไร จากการเข้าร่วมกิจกรรม อบรมออนไลน์ในหัวข้อ การดูแลภาวะทางจิตใจและการตื่นรู้

Categories: AAT